Historia Domus 1971-1997

 

Az esztergomi Szent Péter és Pál apostolokról nevezett plébánia története

Gyorslinkek:
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ezt a kötetet összeállította: Nagy László plébános

Született Dunapentelén, 1921. október 25., szentelték Esztergomban, 1946. június 10.
Káplán Szentendrén 1946–48, hittanár Budapesten 1948–50, káplán Bp.-Újlakon 1951–54, Bp.-Városmajorban 1954–56, Bp.-Krisztinavárosban 1956–58, plébános-helyettes Karancsságon 1958–68, Dömösön 1968–71, plébános Esztergom-Belvárosban 1971–97, nyugállományban 1997–2003.
Főszentszéki bíró 1970, tb. kanonok 1980.

1971

Szeptember 2-án érkeztem Dömösről a plébániára, ahol szeretettel, de némi gyanakvással fogadtak. (Ez érthető az akkor idők légköréből.) A plébánia és a templom meglehetősen elhanyagolt állapotban volt. A plébánián minden csap, WC folyt. Szerelő kellett. Sekrestyés nem volt. Össze-vissza raktuk a ruhákat. Káplán volt két hétig itt Liha Béla és Hegedűs László nyugdíjas kisegítő lelkész néhány évig. Fél éven keresztül Nekem kellett tanítanom az éneket a Hittudományi Főiskolán. Egy félév múlva magam kértem fölmentésemet, mert egyrészt nem tartottam magam alkalmasnak a tanításra (hiányos zenei ismereteim miatt), másrészt rengeteg volt a dolgom, nem ismertem ki magam a sok teendő között.
Októbertől Tordai Vilmosné vállalta a sekrestyés állást mindenki megelégedésére.
Az első dolog a harangok villamosítása. Elődöm Raáb Alajos elkezdte a munkát. Kapott is segélyt a Főhatóságtól, de a kivitelező villanyszerelő képtelen volt megcsinálni, hamarosan meghalt. Tehát egészen elölről kellett nekilátni a munkának. Bagi István villanyszerelő tervei szerint készült el.
Ebben az évben készült el a hangosító berendezés három mikrofonnal.

1972

Arról értesültünk, hogy a városi tanács a Széchenyi-téren álló Szentháromság-szobor áthelyezésének tervével foglalkozik. A kommunista városvezetésnek útjában állt a Szentháromság-szobor, melyet a város állíttatott az 1710. évi pestis-veszély szerencsés elmúlásának emlékére 1718-ban. Azóta többször megújították, 1900-ban pedig teljesen újjáépítették, de változatlanul az eredeti helyén, a város főterén.

A képviselő-testület gyűlésén tárgyaltuk az ügyet és megbíztuk Dr. Prokopp Gyula világi elnököt, hogy készítsen egy tiltakozó levelet. Dr. Prokopp Gyula kitűnően, nagy hozzáértéssel elkészített levelét elküldtem a városi tanácselnöknek, Brunszkó Antalnak, továbbá a Műemlék felügyelőségnek, Megyei Tanácsnak és Beresztóczi Miklósnak.
A tiltakozásnak meglett az eredménye: levették az ügyet a napirendről.
Mivel a szobor-csoport eléggé megrongálódott állapotban volt Dr. Berecz Ferenc restaurátor kijavította a szobrokat. 40.000 Ft-ot kapott Berecz Ferenc. Az összeg javarészét a belvárosi templom fizette, de segített a többi plébánia is.

Az ezzel járó adófizetést a város elengedte, ami elég jelentős összeg volt.
Sor került a fürdőszoba-WC javítására, melyet Molnár Gyula kisiparos végzett 7618 Ft-ért.

1973

Ebben az évben került sor a plébániai és az udvarban lévő objektumok festésére és mázolására. A munkát Halmai Lajos címfestő végezte 4370 Ft értékben.

Ebben az évben kezdődtek el a bibliaórák. Dr. Bolberitz Pál teológiai tanár magyarázta az írást és alkalmazta mai életre, olyan kitűnő retorikával, hogy első alkalommal 15-en lehettek jelen, de aztán hétről-hétre növekedett a hallgatók száma. Egy alkalommal 110 volt a létszám.

A hittanra beiratkozók száma is emelkedett. 1971-72-ben 40 körül volt létszám. 1972-73-ban majd duplája lett. Persze, a hittan-kötelesek számához viszonyítva kevés. Különben is egyházközségünk gyerekei a közelebbi Szent István kápolnába, meg a Szent Anna templomba járnak. Ez helyi adottság. Ez vonatkozik a felnőtt hívekre is. A barátok temploma jobban kézre van. Óránként van szentmise. Lehet válogatni a gyóntatók között, nagyobb a kegyelmi közösség. Nem volt szerencsés dolog, hogy két hatalmas templomot 50 méter távolságra építettek. Ezt tudomásul kell venni. Az adózás is nehezen megy, mert akik nem járnak a mi templomunkba, nem éreznek velünk közösséget, nem tudják, milyen munka folyik itt. Esetenként a ferences konvent tagjai a legnagyobb készséggel segítenek a lelkipásztorkodásban.

Kedves színfoltja volt a karácsonyi ünnepkörnek a „Karácsonyi Misztérium-játék”. Főszereplők: Bogáthy Bea, Garamvölgyi Ferenc, Tétényi Éva és sokan mások. Kb. 25 szereplő.
1974

Dezsőházai György káplánt hozzánk küldte a Főhatóság. Lendületesen dolgozott, szépen működött, amíg 8 hónapi munka után Csillaghegyre küldte a Főpásztor. Helyébe Dr. Kovács István teológiai tanár került, mint kisegítő.
Kovács István, mint praktizáló gyermekorvos jelentkezett teológiára. Értékes szentbeszédeket mondott.

A templomtetőzet javítása aktuálissá vált. 58.000 Ft-ba került. Ennek felét 25.000 Ft-ot a Főhatóság adta segélyként. A munkát Cserhalmi Gyula mester végezte.

1975

Szükségessé vált az orgona javítása, redőnyszekrény kijavítása, intonális tisztítás, stb. A munkát Gonda Nándor orgonaépítő végezte 18.200 Ft értékben.

Ebben az évben történt a plébánia belső udvarának javítása, melyet Kriskó István kőműves mester végzett 15.735 Ft értékben.

A hitoktatási teremben (oratórium) asztalokat, padokat csináltattunk.

Örvendetesen növekedett a hittanra járó gyerekek száma. Meghaladta a száz létszámot.

Ide járnak hospitálni a szeminárium növendékei.

1976

Ebben az évben nagy beruházás történt. A templom villanyhálózata elavult oly annyira, hogy tűzveszély lett. Kovács Károly villamosmérnök tervei szerint Kaszner Tibor villanyszerelő építette meg az új hálózatot. Elég sok pénzbe került, kb. 13.000 Ft-ba. Szerény véleményem szerint nem sikerült a Szentély megvilágítása, a hajóban pedig fölösleges a hat darab 1000 W égő alkalmazása.

Ugyancsak ebben az évben történt az ereszcsatorna megépítése a templomon. Mana Gábor bádogos végezte a munkát 29.148 Ft értékben.

1977

A II. Vatikáni Zsinat után nagy változás történt a szertartások végzésében. A pap a nép felé fordulva a hívekkel együtt mondja a szentmisét.Világszerte megérett az idő,hogy nemes anyagból építsenek végleges szembemiséző oltárokat.Ennek a gondolatnak a jegyében indult el templomszentélyünk új elrendezésének terve,melyet az esztergomi származású, pesti építészmérnök : Kocsis Csaba készített. A gömb és a henger részeiből művészien szerkesztett liturgikus tér jól illeszkedik a templom oldalfalainak, párkányzatának és boltíveinek lendületesen egymásba kapcsolódó szép íveihez. Templomunk falai nem merev síkok, hanem a homorú és domború felületek változatos ritmusára épülnek. Ezt a szép hullámvonalat ismétli a szentély előtti lépcső is! S ehhez kapcsolódik az új oltáregyüttes.

A tervet az Érseki Hatóság 125-3/1977. sz. leiratával engedélyezte, miután a Műemlék felügyelőség megadta a hozzájárulást.

1978

Gyűjtsük a pénzt az új liturgikus tér megépítéséhez. Szűcs László főiskolás faragta a követ , a kőműves munkát Láng Károly végezte.

Kedves színfoltja egyházközségünknek minden karácsonykor a karácsonyi misztériumjáték bemutatása. Nagy izgalommal és örömmel készültünk az előadásra.
Álljon itt néhány név a szereplők közül az utókor számára: Téglás Csaba, Tétényi Éva, Konreich Tünde , Bognár Dóra,Sági Tamás,Sági Csaba ,Sági Zsolt, Grób Mária és Ildikó, Murányi Mónika, Dobay Péter és Kati, Kardos Tamás és Györgyi és sokan mások.
Az alábbiakban képet láthatunk plébániánk életéből:

1979

Ez év januárjában szentelte fel az új liturgikus teret Dr. Lékai László bíboros érsek az esztergomi plébánosokkal együttmisézve. Egyesek fenntartással fogadták az új liturgikus teret, mondván, hogy a XXI. századra készült.
De általában örültek a hívek az új létesítménynek. 160 ezer Ft-ba került.

A templom külső-belső tatarozása aktuálissá vált. De miből? Kell a pénz.

A templom külső felújítása a téma. Kértünk költségvetést, továbbá segélyt az illetékes hatóságtól.

A templom belsejének párkányára szereltek fel 6 db 1000 W-os égőt. A magasság miatt kértünk és kaptunk az Europäischer Hilfsfondtól 1 db három részes kihúzó létrát támasztóval együtt. Típusa: 57. Adomány a létra, melynek értéke 11.750 schilling.
15.000 Ft-ra értékelték, ezért 9.000 Ft vámot vetettek ki rá. Kérésünkre 5.000 Ft-ra mérsékelték.

1980

7.500 dollár érkezett Bécsből. A Műemlék felügyelőség 70.000 Ft-ot helyezett kilátásba. Főhatóság ígért 100.000 Ft-ot.
A költségvetés összege: 797.000 Ft.

Kaptunk Bécsből: 150.000 Ft-ot.
Műemlék felügyelettől: 70.000 Ft.
Főhatóságtól: 100.000 Ft.
Saját erő: 200.000 Ft.
————————————————
Hiányzik: 277.000 Ft.

A felújítás a kőműves sok dolga miatt elmaradt ebben az évben. Abban a reményben, hogy a jövő tavasszal kezdődik a templom külső felújítása.

1981

További segélykérés Szőke Jánostól. Kaptunk 5.000 dollárt – 171.976 Ft-ot.

A templom-renoválást engedélyezte a Főhatóság 125-1/1981. szám alatt.

Karácsony másnapján leégett a Jópásztor-kápolna. Huligánok kibontották a falat az ablak mellett és gyertyát gyújtottak, minek következtében lángot vetett a száraz tetőszerkezet.

1982

Dr. Prokopp Gyulailági elnök korára való tekintettel lemondott tisztéről. Helyére Sági Józsefet választotta az egyházközség. Ezúton is hálásan megköszönjük Dr. Prokopp Gyula munkáját: embersége, becsületessége, hűsége az Egyházhoz példás volt. – Utódjának a Szentlélek kegyelmét kérjük, hiszen hithű katolikus és példás családapa.

A Jópásztor-kápolna tetőszerkezetét Esperger Ferenc ácsmester csinálta meg 110.791 Ft-ért.

A káplánlakást a Főhatóság átalakítja és modernizálja saját költségén és szolgálati lakásnak szánja Dr. Tamás Mártának, a Keresztény Múzeum tárlatvezetőjének (120.000 Ft).

A kántorház eladásának gondolata téma volt a képviselő-testület gyűlésén. Az abszolút többség az eladás mellett foglalt állást. Megérkezett az engedély 125-13/1982. szám alatt.

1983

A Jópásztor-kápolna felújítása összesen 160.000 Ft-ba került. A templom-renoválás is – stollogein anyag felhasználásával – 400.000 Ft többletet jelentett. Ezért kértem segítséget Szőke Jánostól. Küldött is 2.500 dollárt.
Közben a plébániát is megújítottuk 102.000 Ft-ért.
Június 4-én volt az ünnepélyes megáldása a templomnak és a plébániának. Az ünnepségen jelen volt Molnár Gyula evangélikus és Németh Lajos református lelkész is.

Hőtárolós kályhát szereltünk be a sekrestyébe ebben az évben.

Tordai Vilmosné sekrestyés munkaviszonya megszűnt.

1984

Gyöngyös Antal Esztergom Károlyi Mihály u. 9. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az Egyházközséghez, hogy a Jópásztor-kápolna ingatlanból egy részt szeretne megvenni, méghozzá azt, amit úgysem használ az Egyházközség. A szerződést jóváhagyta az Érseki Főhatóság 125-3/84. szám alatt.

A kántorházat Czibula Józsefné vette meg 400.000 Ft-ért.

A Jópásztor-kápolnába bevezettük a villanyt. A kifestésben segítettek a ferences novíciusok P. Barsi Balázs magister vezetésével.

A bibliaórák évek óta folytatódnak. Kiváló előadók szerepelnek: Dr. Bolberizt Pál, Dr. Rózsa Huba, Dr. Ladocsi Gáspár, Dr. Szeifert Ferenc és alkalmanként mások.

Az alábbiakban képeket láthatunk 1984-ből a Jézus Szíve Körmenetről, amelyet Dr. Lékai László bíboros érsek atya vezetett:


1985

A Szent József triduuma alkalmából Dr. Ladocsi Gáspár és Dr. Pákozdi István kitűnő szónokokat sikerült köszönteni templomunkban.

Április 28-án a Jópásztor-kápolnában egyházzenei áhítatot rendeztünk Bach és Handel műveiből. Barsi Balázs ferences Atya konferált. Az önkéntes adományokat jótékonysági célokra fordítottuk.

Május 19-én fogadtuk Magyar László mérnököt, aki a megtéréséről tett tanúságtevést.

Június 16-án a Jézus-Szíve Körmenetet Dr. Szepesdi Ervin ált. érseki helytartó vezette.

Templomunkban mutatta be ezüstmiséjét Rozsáli Zoltán, dorogi plébános Atya.

Meghatottan vettünk részt Béla Csaba újmiséjén júliusban.

Szeptember 15-én megtartottuk a Veni Sanctét hittanosainknak. Örömünkre beindult az ifjúsági hittan is.

Októberben a földrengés károsultjainak gyűjtöttünk.

December elsején templomunkban az esztergomi „Balassa Bálint” Kórus szerepelt, J. S. Bach: Karácsonyi Oratóriumát mutatták be nagy sikerrel.

A biblia órákat Dr. Pákozdi István a Hittudományi Főiskola tanára tartotta.

1986

Nagy szomorúsággal köszöntött ránk az Új Esztendő: plébános atyánk nagyon beteg lett.Gyógyulásáért minden este ½ 6-kor elmondtuk a rózsafűzért. Dr. Erdős Mátyás atya látta el a teendőket.

Április 20-án Nagy László plébános Úr ismét munkába állt. Istennek legyen hála!

Júniusban a Jézus-Szíve Körmenetet Móder Mihály c. prépost, esperes, a kertvárosi plébános Úr vezette.

Július 6-án Egyházközségünk is részt vett Dr. Lékai László Bíboros Atya temetésén a Bazilikában. A koszorúra szánt pénzt az „Öregek otthoná”-nak adtuk, végakarata szerint.

A nyári hónapokban a vasárnapi ½ 10-es szentmise – paphiány miatt – elmaradt.

Augusztus 22-én egész napos szentségimádást tartottunk. Az esti szentmisét Dr.Kiss-Rigó László káplán mondta.

Szeptember 21-én megkezdődött a hitoktatás a gimnazisták, s az ipari tanulók részére is.

November 9-én Egyházzenei Áhítatot tartottunk. Az önkéntes adományokat a templom belső felújítására fordítottuk. A mennyezetről a festékréteg filmszerűen pereg le. A helyreállítás kb. 1 millió Ft-ba kerül. Ehhez az alapot az Altemplomban lévő kriptafülkék eladásából gondoljuk előteremteni.
A bibliaórákat Hollai Antal atya tartotta. Köszönet érte!

1987

Április 25-én részt vettünk Dr. Paskai László érsek atya ünnepélyes beiktatásán.

Júniusban Rómában a Szentatya meghirdette a Mária-évet, mely 1988. augusztus 15-ig tart.

Az Altemplomban: a koporsós temetés: 40 ezer, az urnás temetés: 20 ezer Ft-ba kerül. Halottak hónapjában, minden évben szentmisét mondunk az ott lévő halottakért.

Szeptember 13-án beindult a gimnazisták, szakközépiskolások részére is a hitoktatás.

Szeptember 20-án szeretettel köszöntöttük Knorr Aurél ny.plébános Atyát – aki templomunkban éveken át kisegítőként dolgozott – aranymiséje alkalmából.

December hónapban idős és beteg híveinket lakásukon láttuk el a szentgyónás szentségével.

Hittanos gyermekeink Karácsonyi misztérium-játékot mutattak be, teljes átéléssel.

A bibliaórákat ismét Hollai Antal atya vezette.

1988

Hittanos gyermekeink szülei részére ismerkedési estet rendeztünk a tanácsteremben.

Március hónap folyamán a betegeket, járni nem tudókat otthon részesítettük a húsvéti szentgyónásban.

Húsvétvasárnap misztérium-játék volt templomunkban.

Április 16-án városunkba érkezett a Szent Jobb, Szent István királyunk áldott jobb keze. Mi belvárosiak éjszaka 2-3-ig tartottunk szentórát a Bazilikában.

Április 24-től augusztus 14-ig a Jópásztor-kápolnában vasárnaponként, 16.00 órakor tartottunk szentmisét.

Július 1-én a „Lelki és szellemi fogyatékos” gyermekek javára rendeztünk hangversenyt templomunkban.

Augusztus 28-án fiatal muzsikusok jótékony célú koncertje volt a Jópásztor-kápolnában, Barsi Balázs ferences Atya konferálásával.

Szeptember 4-én Dezsőházi György Atyát, – aki a betegszabadsága idején lelkipásztori munkát végzett nálunk – az Egyházi Hatóság elhelyezte Budapest Terézvárosba. Köszönjük buzgó munkáját.

Október 9-én a Monteverdi Kórus 25 éves jubileuma alkalmából hangversenyt adott templomunkban.

Idős, járni nem tudó híveinket felkészítettük Karácsony méltó megünneplésére.
Az állványozás miatt elmaradt a szokásos karácsonyi játék. De, a hittanos gyerekek részére rövid, karácsonyi ünnepséget rendeztünk.

A renoválási munkákhoz, megható az adakozás. Isten fizesse meg!

Az idén a bibliaórákat Németh László atya tartotta.

Az alábbi képen egy koncelebrációs mise résztvevőit láthatjuk templomunkban:

1989

Az állványozás miatt a szombat esti és a vasárnapi szentmiséket a tanácsteremben tartottuk meg.

Az idén elmaradt templomunkban a feltámadási körmenet, helyette a ferences templomban éjjel 23 óra után tartottuk közösen a szentmisét, majd részt vettünk az Agapé-n.

Április 21-én holland katolikus küldöttséget fogadtunk az esti 18 órás szentmise után.

Június 4-én este a 18 órakor kezdődő Jézus-Szíve ünnepséget, a körmenetet, majd a szentmisét a ferences templomban tartottuk.

Június 15-én este 20 órakor – Nagy Imre temetésének előestéjén – a ferences templomban tartottunk könyörgést a „Nemzeti Megbékélés”-ért.

Június 24-én este 19 órakor szentmise keretében Dr. Paskai László bíboros Atya ünnepélyesen áldotta meg, a belsőleg megújult templomunkat.

Szeptember 10-én került sor hittanosaink ünnepélyes évnyitójára.

Október 22-én énekes-zenés áhítatot tartottunk templomunkban, közreműködött az énekkar, Baróti István orgonaművész. Az összekötő szöveget Barsi Balázs ferences Atya mondta.

Október 26-a Esztergom szomorú napja. ½ 11-kor megszólaltak a harangok az elesettek emlékére.Részt vettünk 17 órakor a Sötét-kapunál elhelyezett tábla avatásán. Majd 18 órakor templomunkban ünnepélyes requiemen emlékeztünk hősi halottainkra.

November 2-án szentmise keretében került sor az Altemplomban az oltár megáldására.

November 30-án az Esztergom és Vidéke Esperesei következő őszi gyűlését templomunkban tartotta. Előtte ½ 10-kor koncelebrációs szentmisén vettünk részt.

December 8-án az esti szentmise után megáldottuk a Mária-kápolna felújított Mária-szobrát.

December 20-án karácsonyi koncertet rendezett a táti német nemzetiségi fúvós zenekar, valamint a Tát-kertvárosi gyermekkar.

December 25-én 17 órai kezdettel hittanos gyermekeink karácsonyi misztériumjátékot adtak elő.

Mi is mozgósítottuk híveinket, hogy adakozzanak a romániai forradalom szenvedőinek. A karácsonyi perselypénzt az erdélyi testvéreink javára adtuk.
A bibliaórákat Dr. Gaál Endre vezette.

Az alábbi képeket felújított templomunkról láthatjuk:

1990

Február 8-án részt vettünk a Prímási Palota falán elhelyezett Mindszenty emléktábla avatásán. Előtte a Bazilikában megtartott requiemen imádkoztunk.

Február 18-án a hittanos gyerekek szülei részére teával egybekötött ismerkedési délutánt rendeztünk a tanácsteremben.

Március 19-én Szent József tiszteletére rendezett szentmisét Dr. Tóth Károly prelátus kanonok végezte.

Április 22-én Egyházközségünk zarándoklaton vett részt Pozsonyban a Pápa látogatása alkalmából.

Június 10-én vendégül láttuk a Técsőről (Kárpátalja) érkezett énekkart az esti szentmisén.

Augusztus 8-án reggel 7 órakor Esztergomba érkezett a „Mozart” hajó, melynek fedélzetén volt a német katolikusok ajándéka a budapesti Szent István Bazilika új harangja. ½ 11 óráig látogathattuk meg. A Mahart 11 db tiszteletjegyet biztosított Egyházközségünk részére.

Október 13-án templomunkban vendégszerepelt a leningrádi Gyermekkórus.

Október 15-én felhívtuk híveink figyelmét a 125 évvel ezelőtt alapított Szatmári Irgalmas Nővérek által alapított iskola jubileumi kiállításra, melyet a jogutód: a „József Attila Iskola” rendezett a Bánomi lakótelepen.

November 11-én a felújított tanácstermet és hittantermet Dr. Paskai László bíboros atya ünnepélyesen áldotta meg.

December 15-én a Zöldházban majd 25-én a templomunkban mutatták be hittanosaink a karácsonyi misztérium-játékot, melyet Dr. Tóth Józsefné írt, s tanította be.

A Szent István Gimnázium és Szakközépiskola énekkara csodálatos karácsonyi Hangversenyt rendezett, Durzák Anna vezetésével.

Renoválásra 636.180 Ft-ot költöttünk saját erőből.

A bibliaórákat Dr. Gaál Endre atya tette élményszerűvé.

Az alábbi kép templomunkban készült:

1991

Január 6-án felhívtuk híveink figyelmét a létesítendő katolikus iskolára. Alsós gyermekeiket írassák oda.

Március 10-én holland egyházi küldöttség érkezett plébániánkra, a testvéri kapcsolatok ápolására. A ½ 9-es szentmise után diavetítést tartottak a Tanácsteremben.

Március 29-én egy olasz kórus és az esztergomi Madrigál-kórus nagyheti énekes áhítatot tartott templomunkban.

Május 4-én szép számmal vettünk részt Mindszenty bíboros Atya újratemetésén.

Június 9-én a Jézus-Szíve Körmenetet vezette és szentbeszédet mondott: Heribán László párkányi plébános Úr.

Június 18-án Dr. Bolberitz Pál akadémiai professzor tartott előadást a tanácsteremben az egykori Katolikus Legényegylet tagjainak.

Ismét Orgona Hangversenyen vehettünk részt, melyet Baróti István orgonaművész, Pásztói Tamás tanár Úr fuvolán, valamint az énekkarunk szerepelt.

Az augusztus 16-i Pápa-látogatásra nagyon készültünk. 100 db képet, sok integető zászlócskát osztottunk ki. Felhívtuk híveink figyelmét, hogy lélekben is, hitükben is erősödjenek meg!

Szeptemberben a hitoktatás átkerült az iskolákba. Gyermekeink a „Petőfi” Iskolában, valamint a Gyakorló Iskolában részesülnek oktatásban.

Szeptember 22-én az esztergomi származású Pócs Béla orgonaművész fellépésében gyönyörködhettünk.

Október 13-án jótékony célú zenei áhítaton vettünk részt, melyen a „Balassa Bálint” Vegyeskar, Reményi Károly vezetésével énekelt. A befolyt adományok a „vakon született csecsemő”-k gyógyítását szolgálják.

Október 15-én számoltak be a Hollandiában járt híveink, élményeikről.

November 10-én Hajós Vilmos személyében új karvezetőt köszönthettünk.

December 8-án csodálatos élményben volt részünk. A „Madách” Színházban megtekintettük a „Mária Evangéliuma” c. rockoperát, előtte a Terézvárosi templomban voltunk közös szentmisén.

Köszönet a Rendőrségnek, hogy az ellopott 4 gyertyatartót visszakaptuk! A gyakori betörések miatt, a templom kapuját kénytelenek vagyunk bezárni.

December 15-én a sekrestyében játékokat, könyveket árultunk fél áron, ezzel a menekülteket segítettük.

December 25-én a Karácsonyi játékot a „Petőfi” Iskola hittanosai adták elő.

Biblia órákat az idén Dr. Cserpes Jenő plébános Úr tartotta.

Plébániánk belső felújítása: 234.747 Ft.
Orgona teljes felújítása: 152.000 Ft.
A kripta felőli kőfal megépítése: 345.000 Ft.
———————–
731.747 Ft-ba került.

Az alábbi képen a Passió előadás résztvevői láthatók:

1992

Január 31-én a Kolping Katolikus Legényegylet összejövetelén Dr. Bolberitz Pál, a Hittudományi Akadémia tanára tartott előadást.

Február 28-án a megalakult Kolping Család élménybeszámolót tartott, a békásmegyeri tapasztalatcserei látogatásáról.

Március 19-én, Szent József triduuma alkalmából a szentmisén, kiszolgáltattuk a Szent Kenet Szentségét.

Március 27-én a Kolping Család összejövetelén Dr. Ladocsi Gáspár teológiai tanár és Kottra Dezső agrármérnök voltak a meghívott vendégek.

Április 9-én Hollandiából 8 tagú delegációt fogadtunk.

Április 12-én a Feltámadási Körmenetet, Húsvétvasárnap a ½ 9-es szentmise után, a ferencesekkel közösen szerveztük.

Május elsején a Kolping Család zászlóját Dr. Paskai László bíboros atya fölszentelte.

Június 6-án szeretettel fogadtuk a Kárpátaljáról érkezett csoportot, akik részt vettek a 19 órás szentmisén.

Június 19-én az óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia Gyermekkara énekelt templomunkban.

Június 28-án a Jézus-Szíve körmenetet Dr. Bolberitz Pál Hittudományi Egyetem tanára vezette.

Július 12-én felhívtuk híveink figyelmét, hogy támogassák az „Esztergom II. világháborús áldozataiért emlékmű” létesítésére létrehozott Alapítványt!

Augusztus 8-án Kolping Család egy napos zarándokutat szervezett a Pozsony melletti Mária-völgy kegyhelyre.

Augusztus 16-án Raáb Alajos tb. kanonok gyémántmiséjét mutatta be nálunk, volt plébániáján.

Szeptember 28-án kaptuk kézhez a Kolping Család meghívóját az „Édes Hazám! Fogadj szívedbe!” című irodalmi estre.

Október 4-én részt vettünk a Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági rendezvényein. (Bazár a Sötét-kapunál, tér-zene, Hangverseny: Baróti István, Monteverdi Kórus).

November 29-én megérkezett az engedély az Édásztól templomunk fűtésére. Kb. egymillió Ft lesz.

A következő kép a Kolping Család vezetőségét ábrázolja:

Az alábbi képeken a Kolping Család tagjai láthatók egy vaskapui kirándulás alkalmával:

Az egész templom felújítása: 195.000 Ft.
A kórusfeljárat rendbehozatala: 45.000 Ft.

Az idén a bibliaórákat Nagy László plébános Úr vezette.

A következő kép a Bíboros Atya látogatása alkalmával készült templomunkban:

Felejthetetlen három napot töltöttünk Lindau-ban a testvér Kolping Közösségnél.

1993

Január 14-én Beöthy Tamás jezsuita Atya elmélkedő imaórát tartott 15-18 óra között.

Február 1-én felhívtuk híveink figyelmét Dr. Barsi Balázs ferences Atya előadására, amelyet a Művelődési Házban tartott: „Család, iskola, Egyház” címen.

Március 19-én a Kolping Házban videó filmes előadást láthattunk a Szentföldről, amely nagyon áhítatot keltő volt.

Március 17-19-ig az esti Szentmisék keretében Reisz Pál ferences atya (igazgató) és plébánosunk mondott szentbeszédet.

Március 21-én mozgósítottuk híveinket a ½ 11-es szentmisére a Bazilikába, ahol Dr. Paskai László Bíboros atya, Dr. Ternyák Csaba segédpüspököt mutatta be.

Iskolás gyermekeink a passiót a ½ 9-es szentmisén nagy átéléssel adták elő. A 18 órás szentmisén az énekkar énekelte el Jézus szenvedéseinek történetét.

Április 6-án a biblia óra keretében videó filmen néztük meg Jézus szenvedését. Zefirelli alkotása méltán felkeltette bennünk a kellő áhítatot.

Az idén is Húsvétvasárnap a ½ 9-es szentmise után tartottuk a Feltámadási Körmenetet. Majd a ferences templomban fejeztük be a szertartást. Együtt ünnepeltük a feltámadt Üdvözítőt.

Április 20-án a biblia órán Jézus feltámadását néztük meg videón.

Május 4-én kedves ünnepségre került sor a Nyugdíjas Klub és a Biblia-közösség közös megemlékezést tartott Anyák napja alkalmából.

Május 30-án ünnepelte a Kolping Család a Katolikus Legényegylet fennállásának 130. évfordulóját. A ½ 9-es szentmise után a Prímás-szigeten folytatódott az ünnepség, sok belföldi és külföldi vendég részvételével.

A Jézus-Szíve Körmenetet, szentmisét Dr. Nagy Imre budapesti érseki helynök tartotta.

Szeptember 18-án a Kolping Család és a belvárosi Egyházközség egy napos zarándoklatot rendezett az ausztriai Mariaschutz kegyhelyre. Nagyon jól sikerült. Testben, lélekben felüdültünk.

Akik az iskolai hitoktatáson nem tudtak részt venni, azok részére szombatonként 10 órakor tartottunk hittanórát.

Ministráns liturgikus oktatást, szombatonként délután 16.30-kor végeztünk.

Október elsején budapesti művészek mutatták be a „József” c. oratóriumot.

Október 3-án holland vendégeinkkel a ferences Rendház ebédlőjében találkoztunk.

Október 14-én este 18 órakor német nyelvű szentmise volt templomunkban, melyen a „Szent Lambertus” egyházi kórus énekelt.

Október 27-én Kolping mise volt, Édes Hazánkért.

November 8-án ünnepélyes gyászmisét mondtunk az esztergomi származású Bednárik Dénes lelkipásztorért.

November 28-án Orgonahangversenyt adott Baróti István orgonaművész Bach, Liszt műveiből, az énekkarunk közreműködésével. Köszönetet adtunk Istennek, s híveinknek, hogy fűtött templomunkban dicsérhetjük Őt.

November 22-én a „Balassa Bálint” Énekkar megalakulásának 45. évfordulója alkalmából élvezhettünk nívós műsorukat.

Decemberben elvittük az Úr Jézust a járni nem tudó híveinkhez.

December 12-én felhívtuk híveink figyelmét, hogy minél többen vegyenek részt a Bíboros atya által celebrált szentmisén, melyet Dr. Antall József miniszterelnök Úr gyógyulásáért mondott.

Az idén is bensőséges misztériumjátékot mutattak be hittanos gyermekeink.
Alább az erről készült képet láthatjuk:

December 26-án a Kolping Ifjúsági Társaság, Oscar Wilde: Az önző úriás című darabját adta elő a Duna-parti Kolping-házban nagy sikerrel.

A fűtés teljes összege: 1.017.774 Ft volt, amit plébániánk saját erőből rendezett.

Az idén Telekkönyvileg – a Legényegyleti-ház – visszakerült a plébánia birtokába.

Az idén a biblia órákat Reisz Pál ferences igazgató Úr vezette.

1994

Március 5-én a Bazilikába érkezett II. Alexíj moszkvai pátriárka. Egyházközségünket sokan képviseltük a ritka
vendég fogadásán.

Az idén a feltámadási körmenetet ismét nagyszombat este tartottuk a szokások útvonalon:
Deák Ferenc út – Széchényi tér – Bottyán János út – IV. Béla király út.

Május 1-én a Kolping Család nagyszabású ünnepséget rendezett a szigeti Kolping Sporttelepen. Előtte a ½ 9-es szentmisét Dr. Bolberitz Pál, a Hittudományi Egyetem professzora tartotta.

Május 5-én engesztelő szent órát végeztünk Magyar Hazánkért.

Június 12-én a Jézus-Szíve Körmenetet a szokások útvonalon, Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Úr vezette.

Július 15-én este 22 órakor eltávozott körünkből Egyházközségünk legidősebb tagja a 99. évét járó Meszéna Jolán, rubintdiplomás tanítónő, mindnyájunk Joci nénije. Plébániánk egy áldozatos lelkű, igaz emberrel lett szegényebb.

Szeptember 11-én tartottuk az ünnepélyes Veni Sanctét.

Az alábbi képen az ünnepeink fényét emelő Énekkarunk látható:

Szeptember 17-én érkezett a „Fatimai Szűz” szobrának mása a Bazilikába. Egyházközségünk is részt vett a közös rózsafüzér áhítatosságon, valamint a bíboros Atya által celebrált szentmisén.

November 20-án kértük kedves híveink türelmét, hogy a mikrofon nem jól működik, karácsonyra terveztük az új beszerzését.

A fűtést a mai nappal megkezdtünk. Az első 2 padtömbben erősebb a fűtés, ezért tisztelettel kértük, hogy ott foglaljanak helyet.

Az ágyban fekvő betegeinket otthonukban készítettük fel a karácsony méltó megünneplésére.

1995

Március 19-én a Szent József napi szentmisét Forgách Alajos szemináriumi prefektus mondta.

Április 9-én Virágvasárnap alkalmával a szentmisében hallgattuk a Passiót, Jézus szenvedésének történetét.

Április 29-30-án láttuk vendégül a franciaországi Cambrai-ból – Esztergom testvérvárosából – az énekkart, akik koncertet adtak szép templomunkban.

Május 5-én megalakult a „Mária Légió”.

Május 9-én Hálaadó szentmisét mondtunk a II. Világháború befejezésének 50. évfordulója alkalmából.

Május 18-án a déli szentmisében emlékeztünk meg volt plébánosunk – Kiss István – halálának 2.évfordulójáról.

Június 25-én a szokásos Jézus-Szíve ünnepséget este 18 órakor tartottuk. Szentbeszédet mondott Hollai Antal a Szeminárium Spirituálisa. A körmenetet Dr. Gaál Endre protonotárius kanonok, a Szeminárium rektora mondta.

Július 28-án részt vettünk a Szent Anna templom falán elhelyezett emléktábla leleplezésén, melyet az Érsekség visszatelepülésének 175. évfordulója alkalmából emeltek.

Augusztus 20-án híveink is meghatottan vettek részt Szent István királyunk és bajor Gizella házasságkötésének ezredik évfordulóján. A koncelebrációs szentmisén bíboros Atyánk 3 külföldi érseke l mutatta be a szentáldozatot.

Szeptember 9-én a Bazilikában együtt imádkoztunk a „3 Kassai Vértanú” ünnepén.

Szeptember 10-én ünnepélyes Veni Sanctét tartottunk iskolás gyermekeink részére.

Nagy örömmel vettünk részt templomunkban szeptember 18-án ½ 9-kor megtartott Istentiszteleten, melyet az újonnan alakult Kolping Iskola tanulóinak mutattunk be.

Szeptember 30-án a „kegyúri” templom adott helyet az ünnepélyes szentmisének, melyet a „Városegyesítés” és a Mária-Valéria híd felavatásának 100. évfordulóján tartottunk.

Október 1-én szép orgonahangversenyen köszönthettük Pócs Béla orgonaművészt, s Pócs Margit énekművészt.

December 31-én az év végi statisztika szomorúsággal töltött el. Húsz évvel ezelőtt 92 gyermeket kereszteltünk, az idén 28-at. Pusztulunk, veszünk…!

A tetőszerkezet felújítása jó ütemben haladt. A Főegyházmegye viselte a költségek nagy részét, de nekünk is hozzá kellett járulnunk. Hiszen a 9 millió Ft igen nagy összeg! Így tisztelettel kértem kedves híveimet, hogy adakozzanak! „Az egyházi adót” toldjuk meg „1 garassal”, hiszen az Istennek adjuk, s Ő nem marad adós senkinek!”

A Biblia magyarázatot Hollai Antal a Szeminárium Spirituálisa tartotta.

1996

Január 14-én kértem híveimet: „pártolják a katolikus sajtót, amely nagy nehézségekkel küszködik: szomorúan tapasztalom, hogy az újságok majd fele megmarad.”

Május 4-i országos Mindszenty zarándoklatra mozgósítottuk híveinket a Bazilikába.

Május 24-én részt vettünk a Szent Anna ( csalamádé ) temetőben felállított Kettős-kereszt felszentelésén, egyegy szál virágot, gyertyát vittünk a hősök emlékére.

Május 30-án tartottuk az utolsó biblia órát a Szeminárium kis kápolnájában, este 18 órakor szentmise keretében.
Meghatottan kértük Hollai Atyát, hogy „Szent Pál útját jövőre is járjuk együtt!”

Június 23-án ½ 12-kor tartottam „Aranymisé”-met, valamint annak évfordulóját, hogy a belvárosi Szent Péter és Pál templomnak vagyok 25 éve a plébánosa. A híveim szeretetét éreztem az ünneplés során. Istennek legyen hála e kegyelemért!

Az alábbi kép a Kolping Ház előtt készült Nagy László aranymisés plébánossal:

Több vasárnap hívtuk fel híveink figyelmét a Pápa-látogatásra, jelentkezést a sekrestyében fogadtunk el. Szeptember 7-én reggel 5 órakor indultak zarándokaink külön busszal indultak Győrbe a pápai szentmisére. Az időjárás kegyes volt: az eső akkor kezdett esni, amikor az autóbusz elindult Esztergom felé. Csodálatos, felemelő érzés, hogy Szentatyánkat rövid idő alatt 2 ízben köszönthettük magyar földön! Istennek legyen hála!!

Az idén örvendetesen emelkedett a keresztelések száma: 36 fő, tavaly 28. A halottak száma 53-ra csökkent, a tavalyi 73-al szemben.

A templomtetőre a hívek adományaiból 3.940.650 Ft folyt be, ebben szerepel külföldi támogatás is. Az Érseki Főhatóság 5 milliót szavazott meg. Köszönet érte!

A gáz bevezetésére 500 ezer Ft-ot biztosított a Főhatóság.

A következő képen Nagy László plébános Úr aranymiséjének bemutatását láthatjuk szülővárosában Dunaújvárosban:

1997

Január 26-án kértük híveinket javasoljanak tagokat a megújuló Egyházközségünk vezetőségébe. 58 főt írtak a jelölő listára, aki közül választottuk ki azt a 25 személyt, akiknek a neve a legtöbbször szerepelt. Kértük Őket a többletmunkára, az aktívabb tevékenységre.

Március 15-én a Városházán, a Képviselő Testület javaslatára, Dr. Könözsy László polgármester az „Esztergomért” Emlékplakettet és Oklevelet adományozta Nagy László plébános Úrnak: fél évszázados lelkipásztori munkájáért és az ifjúság neveléséért.

A Képviselő Testület – Dr. Könözsy polgármester Úr kezdeményezésére a templomtető felújításának költségeihez, 250 ezer Ft-ot adományozott „saját zsebük”-ből. Hálásan köszönjük a valódi „kegyúri” gesztust!

Május 21-én 90. évében hunyt el Dr. Prokopp Gyuláné, Dr. Stengl Marianna művészettörténész, Egyházközségünk oszlopos tagja, Esztergom értő szerelmese. Temetése május 28-án templomunkban gyászmisével kezdődött a felravatalozott koporsója mellett. Utána az együttérzők sokasága kísérte imádkozva, utolsó útjára. Rendőrök biztosították a zavartalan menetet a belvárosi temető kriptájához, ahol Dr. Ámon György alpolgármester méltatta példamutató életét.

Május 29-én az utolsó biblia órát ismét a Szeminárium kápolnájában tartottuk koncelebrációs szentmise keretében, melyen énekkarunk gyönyörűen énekelt.

Május 31-én Pócs Béla orgonaművész hangversenyét hallhattuk, énekkarunk közreműködésével. Szép élménynyel gazdagodtunk.

Június 1-én örömünnepe volt templomunknak. 16 kisgyermek részesült elsőáldozásban a ½ 9-es szentmise keretében. A templomot zsúfolásig töltötte meg a szülők, nagyszülők sokasága. Bárcsak megmaradnának rendszeres templomlátogatónak a mai kis ártatlanok!

Az alábbiakban az elsőáldozókról készült képet láthatjuk:

Július 13-án este a 19 órás szentmisében bensőséges élményben volt részünk. Galambos Ferenc atya – aki templomunk állandó helyettese – tartotta Aranymiséjét a nagyszámú hívek seregével. Az Úr kísérje további élete során is!

Július 14-én levelet kaptam a Bíboros Atyától, hogy elfogadta nyugdíjazási kérelmemet, s augusztus 1-el adom át a stafétabotot: Dr. Beer Miklósnak.

„Hálaadó, búcsú szentmisémet 1997. július 27-én a ½ 12-es szentmisén mutattam be. Meghatottan láttam a zsúfolt templomban híveim sokaságát. Dr. Gaál Endre Szemináriumi rektor és Galambos Ferenc Atyák miséztek együtt velem. Nagyon kedves ajándék az emlékkönyv, amelybe híveim beleírták gondolataikat, az elmúlt 26 évvel kapcsolatban!”
A tanácsteremben- fehér asztal mellett – kézfogással búcsúztam híveimtől.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKTŐL

1771/97
Budapest, 1997. július 12.

Főtisztelendő
Nagy László Úrnak
tb. kanonok, ny. plébános
Esztergom-Belváros

Főtisztelendő Tb. Kanonok, Plébános Úr!

75. életévének betöltése után az Egyházi Törvénykönyvben foglaltak szerint benyújtotta nyugdíjazási kérelmét. A körülményekre való tekintettel jelen soraimmal f. év július 31-i hatállyal elfogadom lemondását az Esztergom-Belvárosi Plébánia vezetéséről és f. év augusztus 1-i hatállyal nyugállományba helyezem. 51 évi lelkipásztori szolgálat után egyházi nyugdíját a Magyar Katolikus Püspöki Kar országos szabályzatában foglaltak szerint 11.500 Ft-ban állapítom meg, melyet a Gazdasági Hivatal havonta fog folyósítani.Elhelyezése az esztergomi Simor Papi Otthonban biztosítva lesz. A plébániát a kerületi esperes jelenlétében szabályosan adja át Dr. Beer Miklós plébánosnak és az arról készített jegyzőkönyvet terjesszék fel jóváhagyásra Esztergomba , a Főegyházmegyei Hivatalba.
Isten kegyelméből megünnepelt aranymise után vonul most nyugállományba. Főpásztori kötelességem, hogy a több, mint fél évszázados papi szolgálatát megköszönjem. Újmisésként Szentendrén kezdte papi működését, majd Budapesten volt hittanár. Budapesten, Újlakon, Városmajorban és a Krisztinavárosban kapott még kápláni beosztást, majd Karancsságon és Dömösön lett h. plébános. Ez utóbbi állomáshelyéről került 1971-ben Esztergom-Belvárosba, ahonnan 26 évi folyamatos szolgálat után vonul most a megérdemelt nyugállományba. A lelkipásztori munka mellett az egyházmegyei bíróság tagjaként is szolgálata egyházmegyéjét. Áldozatos munkáját Főpásztora 1970-ben tiszteletbeli kanonoki címmel tüntette ki. Ehhez az elismeréshez kapcsolódom most én is, tudva, hogy munkánkért az igazi és örök jutalmat az igazságos Bírótól nyerjük el. Kívánom, hogy még számos évig töltse békében és jó egészségben nyugdíjas éveit és lehetőségeihez mérten alkalmi kisegítőként kapcsolódjon be továbbra is Esztergom lelkipásztori életébe.

Főpásztori szeretettel:

+ László

Az alábbi szavakkal búcsúzott Egyházközségünk világi elnöke – Sági József – plébános atyánktól:

Tisztelt Plébánosunk,
Kedves Laci bácsi!

Egy Istennek szentel élet hosszú, szorgos munkálkodása zárul le búcsúzkodásoddal. Ezúton is szeretnénk megköszönni Istenünknek egész Életedet, kiváltképpen a plébániánkon töltött 26 évet. 26 éven keresztül egyházközségünk Mindenese voltál, szervezője, gyermekeink gondozója, oktatója. Mindannyian megtapasztaltuk nagy tudatosságodat az Isten Országa építésében. Ezért köztiszteletet, szeretetet váltottál ki az Isten népéből, valamint a város vezetői részéről egyaránt. Építetted az Isten országát a lelkekben mindennapos hűséges helytállásoddal, becsületes papi életeddel. Fontos volt számodra, hogy a hívek elmélyüljenek az Istennel való kapcsolatukban.
Ezért szervezted évtizedeken keresztül a bibliaórákat, misztériumjátékokat, ünnepségeket, kirándulásokat, zarándoklatokat. Építetted az Isten országát a templomunk építésével is. Impozáns oltárt építtettél, rendbe hozattad értékes orgonánkat, újjáépíttetted a villamos hálózatot. Templomunkat kívülről, belülről festetted, az altemplomot újjáépíttetted, a plébániát felújíttattad. A tanácstermet jól használható közösségi helyiséggé alakíttattad.
Megépült a belső kerítés, kulturált képet kapott a templomudvar. Újjáépült a templomtető, csatornázás. Mindez egy nagyon tudatos, takarékos Isteni dicsőséget szolgáló életvitel eredménye. Közismert ének-, és zeneszereteted, szívügyed mindig az énekkar.
Kedves Laci bácsi!
Megköszönjük, hogy jó papunk voltál – Istenünket és embertestvéreidet szolgáltad egész Életedben. Életed ettől a szolgálattól vált gazdaggá, teljesedett ki, és ezen keresztül értékeltünk, szerettünk meg Téged.
Pihenő éveidben ez a szeretet kísérjen és melegítse szívedet a szükség óráiban, napjaiban! Áldjon meg Téged az Úr imádságos, békés, szép évekkel! Kérünk, hogy imádságoddal támogasd a belváros hívő népét, hogy életünkön lássék meg:
mi valóban az Isten népe vagyunk!
Kedves Laci bácsi!
Egy emlékkönyvben csokorba gyűjtöttük a testvérek szeretet-virágát, hogy a jövendő években segítse felidézni azt a szeretetet, amellyel most körülveszünk Tégedet, annak maradandó emléket állítva.
Fogadd szeretettel!
Fizikailag elköltözöl közülünk, de lélekben közöttünk maradsz, hiszen lélekben testvérek maradunk.

Isten Veled Laci bácsi, és

Isten velünk!

Sági József
E. község világi elnöke
és családja

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha